Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δικηγορικό Γραφείο - Δικηγόροι Κατερίνη
Ασκώντας το δικηγορικό λειτούργημα με αγάπη και βαθιά συναίσθηση ευθύνης, το δικηγορικό γραφείο μας “Παπαδόπουλος Γεώργιος & Συνεργάτες” το οποίο εδρεύει στην Κατερίνη, προσφέρει άμεση και υπεύθυνη διαχείριση κάθε υπόθεσης, δημιουργώντας προσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους εντολείς μας. 
 
Με άψογο επαγγελματισμό οι έμπειροι και υπεύθυνοι δικηγόροι μας, ασχολούνται προσωπικά με τις ανάγκες του κάθε εντολέα, ξεχωριστά και με προσοχή, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση της κάθε εντολής. 
 
 
 
Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου:
Αναλαμβάνουμε:
- την έκδοση διαζυγίων, καθώς και την επίλυση του  συνόλου των διαφορών που γεννώνται λόγω της λύσης του γάμου , όπως της επιδίκασης διατροφής μεταξύ των συζύγων , υποθέσεις  που αφορούν την επιμέλεια, την επικοινωνία - γονική μέριμνα και  την διατροφή  των τέκνων, την ρύθμιση της οικογενειακής στέγης, την  άσκηση αγωγής συμμετοχής στα αποκτήματα και  της διανομής της οικογενειακής περιουσίας των συζύγων
- Υποθέσεις που αφορούν στην αναγνώριση τέκνου καθώς και στην  προσβολή πατρότητας
- Υποθέσεις που αφορούν την δικαστική συμπαράσταση και την άσκηση της επιτροπείας ανικάνων ενηλίκων και ανηλίκων προσώπων
 
 
 
 
 
Υποθέσεις εμπράγματου δικαίου:
Υποθέσεις ακινήτων:
-  υποθέσεις που αφορούν στον έλεγχο και στην  τακτοποίηση τίτλων ακινήτων
- την αναγνώριση δικαιώματος κυριότητας, νομής και κατοχής σε αυτά
- την διεκδίκηση και αποβολή από αυτά
- την άσκηση δικαιωμάτων παροχής διόδου, επικαρπίας και οίκησης σε αυτά
- την κατάτμηση αγροτεμαχίων
- τον έλεγχο του κύρους  συμβολαίων – τίτλων κτήσης ακινήτων και την ακύρωση αυτών
- Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας   σε συμβόλαια μεταβίβασης, αξιοποίησης - εκμετάλλευσης ακινήτων, μίσθωσης, υπεκμίσθωσης, κανονισμού χρήσης και διοίκησης αυτών
 
Υποθέσεις κτηματολογίου
- Επίλυση οποιουδήποτε θέματος που αφορά στην εσφαλμένη εγγραφή ακινήτου στο κτηματολόγιο, είτε απαιτείται δικαστική ή εξωδικαστική ενέργεια
 
 
 
 
 
Υποθέσεις κληρονομικού δικαίου:
Αναλαμβάνουμε:
- την δημοσίευση διαθηκών και την επίλυση των διαφορών που αφορούν στην ερμηνεία και στο κύρος αυτών
- την κήρυξη ως κυρίας ιδιογράφου διαθήκης και  την ακύρωση διαθήκης
-την  διεκδίκηση κληρονομιαίας περιουσίας
- υποθέσεις νομίμου μοίρας κληρονόμου και  διανομής  κληρονομιαίας περιουσίας
-την έκδοση κληρονομητηρίου
-την αποδοχή ή  αποποίηση κληρονομιάς
- την πλήρη τακτοποίηση φορολογικά και κτηματολογικά  του φακέλου κληρονομιάς
 
 
 
 
 
Υποθέσεις είσπραξης οφειλών:
το δικηγορικό γραφείο μας επίσης αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν:
- στην είσπραξη  χρεών
- στην ένταξη νοικοκυριών στον νόμο υπερχρεωμένων νοικοκυριών
- στην ρύθμιση και στον διακανονισμό ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από δάνεια πάσης φύσεως τραπεζών και ιδιωτών
- στην κατάθεση και συζήτηση αγωγών που αφορούν τις παραπάνω διαφορές στα αρμόδια Δικαστήρια 
- στην εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και κάθε εμπράγματου βάρους
- στην αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων και στις δίκες που αφορούν  κατασχέσεις – πλειστηριασμούς 
- στις ανακοπές κατά αυτών και στις αναστολές αυτών
 
Επίλυση καθημερινών προβλημάτων με τους φορείς του Δημοσίου:
Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας:
- στη Δ.Ο.Υ. και στις άλλες υπηρεσίες του δημοσίου 
- στους ασφαλιστικούς οργανισμούς 
- στην τοπική αυτοδιοίκηση για  οποιαδήποτε υπόθεσή τους 
- φροντίζουμε για την άμεση επίλυση του  προβλήματός τους με την άσκηση κάθε φορά  του ενδεδειγμένου ενδίκου βοηθήματος και μέσου  
 
 
 
 
 
Διοικητικές διαφορές και διαδικασίες:

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία:
- στην άσκηση προσφυγών κάθε είδους
- στην άσκηση αιτήσεων ακύρωσης κατά διοικητικών πράξεων οποιασδήποτε μορφής
 
Ειδικότερα κατά αυτών που αφορούν:
- στην  επιβολή προστίμων, τελών και φόρων από οποιαδήποτε αιτία από τους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου
- στις ανακοπές κατά πράξεων εκτέλεσης ΚΕΔΕ και αναγκαστικής είσπραξης αυτών
- στις αιτήσεις αναστολών κατά αυτών
- στην ακύρωση ενώπιον του διοικητικού εφετείου και του συμβουλίου επικρατείας διοικητικών πράξεων που αφορούν στην έκδοση ή ανάκληση  αδειών παραμονής αλλοδαπών
- στην απέλαση αυτών σε θέματα  απόκτησης ιθαγένειας και σε ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά θέματα
 
 
 
 
 
Εταιρείες - έμποροι:
Αναλαμβάνουμε: 
- τη μελέτη, συμβουλή και σύνταξη του καταστατικού και όλου του φακέλου για τη σύσταση εταιρειών κάθε μορφής στην Ελλάδα.
- τη μελέτη, συμβουλή και ολοκλήρωση όλου του φακέλου για  την μεταβίβαση εταιρειών και των μετοχών αυτών.
- την εκπροσώπηση των εταίρων στα καταστατικά όργανα της εταιρείας και την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε αυτά.

Ασχολούμαστε συμβουλευτικά και επιλύουμε  οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σχετικά:
- με την ίδρυση 
- την λειτουργία των εταιρειών 
- τις σχέσεις των εταιρειών με τους μετόχους ή συνεταίρους αυτών. 

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν:
- στην έκδοση και εκδίκαση συναλλαγματικών  - επιταγών και κάθε άλλου χρεογράφου
- στην έκδοση διαταγών πληρωμής
- στην εκδίκαση όλων των δικών που αφορούν στην αναστολή εκτέλεσης αυτών
- στην ανάκληση – ακύρωση και την αναγκαστική είσπραξη αυτών
- δυσμενείς εγγραφές φυσικών ή νομικών προσώπων στον Τειρεσία

Ασχολούμαστε με φακέλους κατοχύρωσης και προστασίας  του εμπορικού σήματος και των  διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας φυσικών ή νομικών προσώπων και την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που αφορούν στην προστασία αυτών

Ασχολούμαστε με θέματα πτώχευσης εμπόρων και αθέμιτου ανταγωνισμού
 
 
 
 
 
Ποινικές υποθέσεις:
Αναλαμβάνουμε:
- την εκπροσώπηση – παράσταση των πελατών μας ενώπιον των Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού σε όλη την Ελλάδα , κατά το στάδιο της προανάκρισης - ανάκρισης
- την συζήτηση των  υποθέσεων τους στα ακροατήρια των ποινικών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού
 
 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας ή περάστε από το δικηγορικό γραφείο μας το οποίο εδρεύει επί της οδού Ξηρομερίτου 12 στην Κατερίνη για να συζητήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε για την υπόθεση που σας απασχολεί.